Köpvillkor

Reklamationer & Garanti betalning Kontakt

1. allmänt


(1) Följande allmänna villkor gäller för alla leveranser och erbjudanden från sparhi gmbh (nedan kallat "direect"). Kundens motbekräftelser med hänvisning till sina egna affärs- eller inköpsvillkor motsägs härmed.


(2) En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i ett syfte som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella verksamhet eller sin verksamhet som egenföretagare.


2 Erbjudande och ingående av avtal


Vårt utbud är icke-bindande. Kundens beställning utgör ett erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Den bekräftelse på mottagandet av beställningen som skickas av direect och eventuella efterföljande statusrapporter utgör inte ett godkännande av erbjudandet. Köpekontraktet är ingått så snart vi levererar de beställda varorna och bekräftar avsändningen till kunden.


3 Priser, förpackning och frakt, returkostnader, delleveranser


(1) Våra priser är i allmänhet de priser som anges i varukorgen på våra webbplatser vid tidpunkten för beställningen. Avvikande priser som kan visas på sidor som laddas från mellanlagring (webbläsarens cache, proxies) är inte aktuella och ogiltiga. Om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen gäller våra priser fritt fraktpunkt exklusive förpackning, frakt och, i förekommande fall, avgifter för efterleverans. Alla priser på våra webbplatser är inklusive moms, såvida inte kunden ändrar sin kundtyp till företag, återförsäljare eller offentlig institution och väljer ett land utanför EU som leveransland eller om webbplatsen enbart riktar sig till företagare.


(2) Förpackningen blir kundens egendom.


(3) Förpacknings- och fraktkostnader ska betalas av kunden. Dessa beror på fraktmetod, betalningsmetod, vikt och destination. De beräknas och visas i varukorgen innan en beställning på nätet görs eller, om beställningen görs per telefon, anges och visas separat på fakturan. Valet av fraktmetod görs på kundens begäran eller inom ramen för tillåtna möjligheter efter vårt gottfinnande. En översikt över de olika frakt- och betalningsalternativen samt motsvarande priser finns på våra webbplatser.


(4) I den mån kunden är en konsument och effektivt utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon stå för de normala kostnaderna för returfrakt eller hämtning om de levererade varorna motsvarar de beställda och om priset på den vara som ska returneras inte överstiger ett belopp på 40,00 euro. Kostnaderna för returförsändelsen ska ersättas med det belopp som motsvarar den billigaste standardleveransen.


(5) Vid delleveranser som vi ordnar utan samråd med kunden ska efterföljande leveranser ske utan fraktkostnader. Vid särskilda kundönskemål om uppdelning av leveransen ska de överenskomna fraktkostnaderna debiteras extra för varje delleverans.


4. leveranstider


De förväntade leveranstiderna beror på produkten och anges på vår webbplats med symboler eller motsvarande förklaringar. Om den förväntade leveranstiden ändras efter det att en beställning har gjorts, informeras kunden automatiskt om detta via e-post och har, om han är konsument, rätt att när som helst frångå sin beställning eller göra ändringar utan kostnad tills ångerrätten träder i kraft, om inget annat avtalats.


5 Överföring av risk och garanti


(1) Om kunden hämtar varorna övergår risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig skada till kunden i samband med att varorna överlämnas. Om direect skickar varan till kunden övergår risken till kunden i förhållande till företagare när varan överlämnas till transportören och i förhållande till konsumenten när varan överlämnas till konsumenten av transportören.


(2) Garantin börjar gälla från och med leveransen av varorna och regleras av de lagstadgade bestämmelserna.


(3) Preskriptionstiden för lagstadgade krav på grund av fel är två år för nya varor och ett år för begagnade varor, förutsatt att kunden är en konsument.


(4) Om kunden är en företagare är preskriptionstiden för garantianspråk ett år och direect har valet att avhjälpa felet eller att leverera en felfri vara; uppenbara fel på direect:s varor eller tjänster ska anmälas skriftligen omedelbart, senast inom 14 dagar efter mottagandet av varorna. Om bristerna inte anmäls i tid ska varorna anses vara godkända.


(5) direect garanterar inte varornas vanliga slitage eller defekter som orsakats av felaktig eller vårdslös hantering eller drift eller extraordinära driftsförhållanden.


6 Begränsningar av ansvar


(1) Ansvarsbegränsningarna gäller inte för skador som orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet eller för skador på liv, kropp eller hälsa.


(2) Oavsett rättslig grund är skadeståndsanspråk mot direect och dess ställföreträdare begränsade till det skadeståndsbelopp som direect rimligen kunde förvänta sig vid tidpunkten för avtalets ingående. Om skadan inte beror på att en väsentlig avtalsförpliktelse har åsidosatts, dvs. en sådan förpliktelse som gör det möjligt att genomföra avtalet på ett korrekt sätt och som kunden därför regelbundet är beroende av eller kan vara beroende av att avtalet uppfylls, är skadeståndet dock begränsat till högst tio gånger ordervärdet. Kunden är ansvarig för säkerhetskopiering av sina datafiler. direect är endast ansvarig för den insats som krävs för att återställa data om kunden regelbundet säkerhetskopierar data.


7. betalning


(1) Om inget annat avtalats ska våra fakturor betalas omedelbart utan avdrag.


(2) Kunden har möjlighet att välja mellan olika betalningsmetoder som erbjuds beroende på beställningssumma, leveransmetod, leveransdestination och inställningar i kundkontot. De olika alternativen kan väljas i kundvagnen och beskrivs också i informationsavsnittet på våra webbplatser.


(3) direect förbehåller sig rätten att i enskilda fall eller om betalning nekas av kreditinstitut eller leverantörer av respektive betalningsmetod, utföra beställningen endast mot betalning mot kontant betalning vid leverans eller förskottsbetalning. I detta fall kan kunden acceptera detta eller ångra sin beställning.


(4) Kunden ska debiteras för alla kostnader som uppstår till följd av att en betalningstransaktion återkallas på grund av otillräckliga medel eller på grund av felaktiga uppgifter som överförts av kunden.


(5) Checkar accepteras inte.


(6) Vid försenad betalning har direect rätt att ta ut dröjsmålsränta av konsumenterna med 5 procentenheter och av entreprenörer med 8 procentenheter per år över den vid varje tidpunkt gällande basräntan.


(7) Kvittning är inte tillåten utom i fall av obestridda eller juridiskt fastställda motkrav. Köparens innehållning av betalningar på grund av motkrav som härrör från andra avtalsförhållanden är utesluten.


8. Behållande av titel


Alla varor som levereras av oss förblir direect:s egendom till dess att full betalning och reglering av alla fordringar som uppstår i samband med leveransavtalet har skett. Detta gäller även villkorliga fordringar.


Om kunden är en företagare gäller följande bestämmelser: Tredje parts tillträde till de varor som ägs eller samägs av direect ska omedelbart anmälas av kunden. Alla kostnader som uppstår till följd av sådana ingripanden för en talan mot tredje part eller kostnader för en utomrättslig frigivning ska bäras av kunden. De fordringar som uppstår vid vidareförsäljning eller på andra rättsliga grunder med avseende på de varor som omfattas av äganderättsförbehållet (inklusive alla saldokrav från löpande räkning) överlåts redan helt och hållet till direect av kunden som säkerhet. Vi ger köparen/kunden ett återkalleligt bemyndigande att driva in de fordringar som överlåtits till oss för hans räkning och i hans eget namn. Detta tillstånd till autogiro kan återkallas om köparen/kunden inte fullgör sina betalningsskyldigheter på ett korrekt sätt.


9. avbeställningsregler för konsumenter


Rätt till återkallelse

Om du är konsument har du rätt att häva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportör, har tagit eller har tagit de sista varorna i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss, sparhi gmbh, Friedrichstr. 123, 10117 berln, Tel.: (+49) 0152 03943135, Fax: (+49) 0152 03943135, direect@direect.de, genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas med post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan också fylla i och skicka in blanketten för återkallande av modell eller en annan tydlig deklaration elektroniskt på vår webbplats (RMA-blankett). Om du använder dig av detta alternativ kommer vi att skicka dig en bekräftelse på att vi mottagit en sådan återkallelse utan dröjsmål (t.ex. via e-post). För att iaktta återkallelseperioden räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av återkallelserätten innan återkallelseperioden löper ut.

Exempel på uttagsformulär

Följder av återkallelsen

Om du ångrar detta avtal måste vi betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelandet om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning.


Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut. Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna om priset på de varor som ska returneras inte överstiger 40 euro. I annat fall är returfrakten kostnadsfri för dig. Varor som inte kan skickas med paketpost hämtas hos dig på vår bekostnad.


Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.10. Ingen ångerrätt


Rätten till ångerrätt gäller inte för avtal om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning eller för varor som förseglats av hygieniska skäl eller hälsoskyddsskäl om förseglingen har avlägsnats efter leveransen. När det gäller leverans av uppgifter som inte finns på en databärare (t.ex. nedladdningar) upphör ångerrätten att gälla om konsumenten godkänner att avtalet genomförs före ångerfristens utgång och bekräftar att han förlorar sin ångerrätt genom att genomföra avtalet.


11. Överlåtbarhet av fordringar


Kunden har inte rätt att överlåta sina fordringar som härrör från avtalet. Ett undantag från detta är överlåtelse av fordringar till Trusted Shops GmbH, förutsatt att Trusted Shops GmbH har gjort en betalning till kunden i samband med köparskyddet.


12. dataskydd


(1) Vår dataskyddspraxis följer gällande dataskyddslagar.


(2) Kundens e-postadress används endast av direect för informationsbrev om beställningar och, om kunden begär det, för egna nyhetsbrev. Direect skickar dessutom regelbundet ut noggrant utvalda erbjudanden om liknande produkter från sitt sortiment till kunden via e-post. Kunden kan motsätta sig användningen av sin e-postadress i reklamsyfte genom att skicka ett informellt e-postmeddelande utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxan.


(3) direect lämnar inte vidare några personliga kunduppgifter till tredje part. Undantagna från detta är servicepartner som kräver överföring av uppgifter för orderhantering. I dessa fall begränsas dock omfattningen av de överförda uppgifterna till ett nödvändigt minimum.


(4) Kunden har rätt till information samt rätt till rättelse, blockering och radering av sina lagrade uppgifter. Om radering strider mot lagstadgade eller avtalsenliga lagringsskyldigheter eller andra rättsliga skäl ska uppgifterna blockeras.


13. slutbestämmelser


(1) Dessa allmänna villkor innehåller alla rättigheter och skyldigheter för de avtalsslutande parterna.


(2) Om kunden är en köpman eller inte har hemvist inom Europeiska unionen, ska vårt säte vara enda behörig domstol för alla tvister mellan de avtalsslutande parterna, inklusive åtgärder i samband med växlar och checkar.


(3) Informationsskyldighet enligt § 36 VSBG


direect är i princip varken skyldig eller villig att delta i tvistlösningsförfaranden i en konsumentskiljenämnd.


(4) Tysk lag ska tillämpas uteslutande för att utesluta bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor. I affärer med slutkonsumenter inom Europeiska unionen kan lagen i slutkonsumentens hemvist också vara tillämplig, förutsatt att det rör sig om obligatoriska konsumenträttsliga bestämmelser.


(5) Om någon av dessa bestämmelser skulle vara ogiltig ska detta inte påverka giltigheten av de övriga bestämmelserna. Parterna ska sträva efter att ersätta ineffektiva bestämmelser med sådana effektiva bestämmelser som i stort sett uppnår det avsedda ekonomiska syftet.sparhi gmbh

Friedrichstr. 123 10117 Berlin

USt-IdNr DE318025179

Direktör Christian Magdas

Telefon: (+49) (0)0152 03943135

Fax: (+49) (0)0152 03943135

direect@direect.de

https://direect.de